به نام N.R.A.، Trump Abandons مختصرا قيد کنترل تفنگ را مي دهد

تاریخ: 3/13/2018 3:56:17 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

PhotoPresident Trump مي گويد کمبود حمايت سياسي براي افزايش سن براي خريد تفنگ وجود دارد که در نظرسنجي هاي عمومي ديده نمي شود، اما در حزب CreditAl Drago براي عملکرد نيويورک تايمز ممکن است نشان دهنده fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro window magnum getFlags indexOf adAggro 1 window NYTD ابرا www story pro agro pro 10 پنجره NYTD ابرا www story pro agro pro 8 پنجره NYTD ابرا www story pro agro