جايگزين تيلرسون با Pompeo مي تواند متوسط ??با Hawk باشد

تاریخ: 3/13/2018 2:30:34 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

PhotoAs کارگردان سيا، مايک Pompeo، يک سبک شارژ شگفت انگيز را به ارمغان آورده است که رئيس جمهور تامپ ارزش کارکنان کاخ سفيد را مي گويد CreditAl Drago تابع نيويورک تايمز مي تواند يک قطعه داستان historyHeader var html header head story storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro window magnum getFlags indexOf adAggro 1 پنجره NYTD آبراهه www داستان طرفدار agro طرفدار 10 پنجره NYTD ابرا www داستان طرفدار agro طرفدار 8 پنجره NYTD ابرا www داستان طرفدار agro طرفدار 6 پنجره NYTD ابرا www داستان طرفدار کشاورزي طرفدار